Jeugdbeleid

Taakverdeling Jeugdcommissie TV De Coevering

1. Samenstelling en structuur Jeugdcommissie:
De vereniging kent een “Jeugd Commissie “, bestaande uit een voorzitter en tenminste twee leden. Een lid van het verenigingsbestuur van TV De Coevering belast met jeugdzaken, aangewezen door het verenigingsbestuur zal als aanspreekpunt beschikbaar dienen te zijn. De Jeugdcommissie kan tijdelijk of vast een of meer junior leden van 14 t/m 17 jaar benoemen bij te houden activiteiten of evenementen. Zij stellen tevens een commissielid aan als contactpersoon voor de jeugdleden. Volgende taken zullen vervuld dienen te worden door de diverse leden van de jeugdcommissie; voorzitter, secretaris/notulist, trainingscoördinatie, toernooi coördinatie en communicatie.

2. Taken Jeugdcommissie:
2.1. Zij behartigt de belangen van de junior leden.
2.2. Zij bevordert de training in clubverband voor de junior leden.
2.3. Zij stelt de junior teams samen die uitkomen in de districtscompetitie en vertegenwoordigende teams.
2.4. Zij kan deelname aan en de begeleiding van de jeugdleden naar toernooien en wedstrijden regelen in overleg met ouders.
2.5. Zij is belast met de organisatie en de leiding van de competities en clubkampioenschappen voor junioren in samenwerking met de toernooi- leiding van TV De Coevering.
2.6. Zij adviseert met betrekking tot de speelsterkte van de junioren.
2.7. Zij bevordert het contact tussen de vereniging en de tennisleraar enerzijds en de ouders van de junior leden anderzijds.
2.8. Zij heeft de verantwoording bij de organisatie van de jeugdactiviteiten en evenementen. 2.9. Zij overhandigt jaarlijks een verslag omtrent haar activiteiten aan haar verenigingsbestuur. 2.10.Zij vergadert minimaal vier keer per jaar.
2.11.Zij maakt jaarlijks een planning en overhandigt de agenda aan het verenigingsbestuur.

3. Taken Juniorleden van de Jeugdcommissie:
3.1. Het peilen van de wensen die onder de junioren leven en deze kenbaar maken aan de Jeugdcommissie.
3.2. Het in overleg met de Jeugdcommissie assisteren bij het organiseren van jeugdtoernooien en wedstrijden.
3.3. Het organiseren van activiteiten, zulks onder verantwoording van de Jeugdcommissie. 3.4. Het bevorderen van een goede sfeer tussen de junior leden.
3.5. Het verzorgen van een jeugdrubriek in het verenigingsorgaan.

4. Commissie leden:
Ruby Arts, Aldwin van Hooft, Jamie Kusters, Fred van Zutphen.