Jeugd reglement

Reglement TV De Coevering Jeugd

(Les- en trainingsreglement en betalingsvoorwaarden T.V. De Coevering Jeugd)

1) De jeugdvereniging is gevestigd bij tennispark De Eerde aan de Coevering 5A, 5466 PR, Veghel. Het mailadres is jeugdcommissie.eerde@hotmail.com
2) De jeugd commissie heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door;
➢ Het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel voor de jeugd.
➢ Het vormen van een band tussen zijn jeugdleden.
➢ Het maken van propaganda van het tennisspel.
➢ Het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging.
➢ Het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de jeugdleden.
3) Het volgen van de trainingen gebeurt op eigen risico. Tennisvereniging De Coevering en de jeugdcommissie is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de training van speler of speelster bij de tennisles, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen.
4) De tenniscursus bestaat uit een serie van 15 tennislessen in het voorjaar en 15 lessen in het najaar onder deskundige begeleiding (voor planning van de lessen zie hiervoor het lesschema).
5) De jeugd zal veelal worden ingedeeld in groepen van minimaal 8 kinderen. De indeling wordt bepaald door de jeugdcommissie en de trainer(s).
6) In verband met beschikbaarheid van banen en trainers zal er niet altijd rekening gehouden kunnen worden met één ieders voorkeur.
7) Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
8) De duur van een lesuur cq. trainingsuur bedraagt 60 minuten.
9) Lesschema;
Vrijdag groep 1: 16.00u – 17.00u.
Vrijdag groep 2: 17.00u – 18.00u.
Vrijdag groep 3: 18.00u – 19.00u.
10) Er zijn geen tennislessen in de reguliere (basis) schoolvakanties.
11) Als een training / les niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de trainer zal er, indien mogelijk, voor een vervangende trainer worden gezorgd of een passende regeling worden getroffen.
12) Er wordt geen lesgeld terugbetaald bij ziekte of verhindering van een leerling. Ook de training wordt niet ingehaald.
13) Eenmaal begonnen lessen worden nooit ingehaald.
14) De trainers beoordelen, indien nodig in overleg met de eigenaar van het sportcomplex, of de banen bespeelbaar zijn.
15) De lessen gaan altijd door. Maar mocht een les niet door kunnen gaan (extreme regenval, sneeuw of anders), dan wordt dit aan de leden gecommuniceerd via de mail/app. Deze lessen worden ingehaald, op een tijdstip, in onderling overleg.
16) Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte zal er door de jeugdcommissie en de trainer in overleg een herindeling plaatsvinden, zodat er altijd met een volledige groep zal worden gelest.
17) De kosten voor het lidmaatschap /contributie worden jaarlijks bepaald. Betalingen geschieden door automatisch incasso en worden zonder tegenbericht met één jaar verlengd.
18) Prijswijzigingen voorbehouden. De hoogte van betaling zal in de jaarlijkse bestuursvergadering van TV De Coevering worden bepaald.
19) Het lidmaatschap bestaat uit;
➢ Twee keer 15 lessen van 60 minuten door een bekwame leraar.
➢ Lidmaatschap tennispark De Eerde met toegang tot de banen, conform parkreglement.
➢ Een pasje van de KNLTB wat toegang verleend tot wedstrijden bij andere clubs en de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB).
20) Bij wanbetaling heeft de tennisvereniging het recht de speler of speelster tijdelijk uit te sluiten van de training totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
De betalingsverplichting blijft, ondanks de opschorting van de trainingen, onverminderd van kracht over het gehele overeengekomen lesgeld van de leerling.
21) Lid worden mag in het jaar, dat je 6 jaar wordt. Je blijft jeugdlid tot en met het jaar, waarin je 18 jaar wordt.
22) Aanmelden van het lidmaatschap kan middels een machtigingsformulier bij één van de leden van de jeugdcommissie.
23) Eventuele nieuwe geïnteresseerde leden kunnen als proef, gratis 2 tennis lessen bijwonen in overleg met de training coördinator; email adres: jeugdcommissie.eerde@hotmail.com
24) Voor gebruik van de tennisbanen buiten de trainingen en lessen om, verwijzen wij naar het reglement van het tennispark.
25) Voor mededelingen van TV De Coevering kunt u ook regelmatig op het informatie bord bij het tennispark De Eerde kijken of op de Internet site: www.tvdecoevering.nl.
26) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jeugdcommissie.